၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ (GTE-101)

၇။အခြေခံနည်းပညာ (GTE-102)

၈။အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (GTE-103)

၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။Basic Electrical Drawing

၇။Electrical Installation

၈။Electrical Engineering Principal

 

၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။Introduction to PLC (LOGO!8)

၇။Industrial Electric Motor Control

၈။Electrical Machines

လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း၏ လက်တွေ့ပြုလုပ်နေပုံများ