၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ (GTE-101)

၇။အခြေခံနည်းပညာ (GTE-102)

၈။အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (GTE-103)

၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရုပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။EcT-201 Electrical and Electronic Principles

၇။Ect-202 Analogue Electronics

၈။Ect-203 Digital Electronics

၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရုပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။Ect-301 Computer Application and Programming

၇။Ect-302 Industrial Electronics

၈။Ect-303 Electronic Laboratory