၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။အခြေခံနည်းပညာပုံဆွဲ (GTE-101)

၇။အခြေခံနည်းပညာ (GTE-102)

၈။အခြေခံကွန်ပျူတာသိပ္ပံ (GTE-103)

၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ 

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။Fundamental of internal Combustion Engine (Basic) (201)

၇။Chassis and Drivetrain (Basic) (202)

၈။Engineering Drawing(203)

၁။မြန်မာစာ

၂။အင်္ဂလိပ်စာ

၃။သင်္ချာ

၄။ရူပဗေဒ

၅။ဓာတုဗေဒ

၆။(301)   Fundamental of internal Combustion Engine (Advanced)

၇။(302)  Chassis and Drivetrain

၈။ (303) Autotronics

မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသင်တန်း ၏ လက်တွေ့ပြုလုပ်နေပုံများ